ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΤΥΠΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4640/2019, Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις.