ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιστορικό Ίδρυσης και λειτουργίας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνεχίζει και σήμερα να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας της περιφέρειάς του, με ποικίλες δράσεις, στο πλαίσιο μιας διττής αποστολής, που είναι η αποτελεσματική του λειτουργία ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα Οικονομίας, Ανάπτυξης και Προαγωγής του «ευ επιχειρείν» καθώς και η εξυπηρέτηση των χιλιάδων επιχειρήσεων μελών του στη βάση μιας σύγχρονης αντίληψης παροχής οριζόντιων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης και καθοδήγησης.

 • Υποβάλλει προς την πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα σχετικά με το εμπόριο, τη μεταποίηση και τα επαγγέλματα, ή την εθνική οικονομία γενικότερα,  μεριμνά για την ανάπτυξη της μεταποίησης, των επαγγελμάτων, του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.
 • Συμμετέχει σε επίσημες κρατικές αποστολές στο εξωτερικό.
 • Συμμετέχει σε Ελληνικές και Διεθνείς εκθέσεις.
 • Διοργανώνει και υποδέχεται επιχειρηματικές αποστολές από ξένες χώρες.
 • Διοργανώνει επιχειρηματικές συναντήσεις ξένων και Ελλήνων επιχειρηματιών αντίστοιχου ενδιαφέροντος.
 • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις για επίκαιρα θέματα και θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μελών του.
 • Ενημερώνει τις επιχειρήσεις για ποικίλα θέματα, όπως ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγορές του εξωτερικού, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον άλλων χωρών, εξαγωγικές διαδικασίες, χρηματοδοτικά θέματα, φορολογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά, αναπτυξιακά- επενδυτικά θέματα, κλαδικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, νέες τεχνολογίες, έρευνες, καινοτομίες, πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων κ.α.
 • Μεσολαβεί για την αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό, για προώθηση ενδιαφερόντων ελληνικών επιχειρήσεων, για επίλυση επιχειρηματικών διαφορών με πελάτες εξωτερικού, για διευκολύνσεις διαδικασιών έκδοσης VISA κ.α.
 • Συνεργάζεται με φορείς του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς (Ευρωεπιμελητήριο, Διεθνές Επιμελητήριο, Βαλκανικό Επιμελητήριο και διάφορα επιμελητήρια χωρών) καθώς και με όλους τους ελληνικούς Φορείς και Οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλίζει τα πλεονεκτήματα των δικτυώσεων. Πρόσφατα με την υποστήριξη της ΕλληνοΓερμανικής Συνέλευσης μαζί με τα άλλα δύο Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης υπογράφηκε κοινή δήλωση συνεργασίας με το Επαγγελματοβιοτεχνικό Επιμελητήριο της Κολωνίας στα εξής σημεία: 1. Ανταλλαγή κοινών εμπειριών, 2. Συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση βάσει ενός δυαδικού συστήματος εκπαίδευσης, 3. Συνεργασία στο πεδίο επιμόρφωσης και κατάρτισης, 4. Προγράμματα, π.χ. ηλιακή ενέργεια και ενεργειακή απόδοση.
 • Συνεργάζεται με τους εμπορικούς ακολούθους της Ελλάδας στο εξωτερικό και τους αλλοδαπούς εμπορικούς ακολούθους στην Ελλάδα.
 • Αναπτύσσει δράσεις και παρέχει υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα (παρέχει πληροφόρηση, συμβουλές και κατάρτιση- επιμόρφωση προς τα μέλη, εκπονεί μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, προωθεί τις επιχειρηματικές συνεργασίες και συμμετέχει σε φορείς ανάπτυξης).

Συμμετοχή σε κυβερνητικές επιτροπές και συμβούλια

Το Β.Ε.Θ συμμετέχει σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού σε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων μελών του και γενικότερα  αύξησης  της παραγωγής και της παραγωγικότητας.  

Είναι μέλος:

 • του Ευρωεπιμελητηρίου
 • του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
 • της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων
 • της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας
 • Του Ελληνο-Τουρκικού Επιμελητηρίου

Συμμετέχει επίσης:

 • Στην Εταιρεία Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών Β.Ε.
 • Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μακεδονίας ΑΝΕΜ
 • Στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
 • Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης της Τοπικής Οικονομίας – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ
 • Στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία περιφερειακής και Διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης – ΠΟΣΕΙΔΩΝ
 • Στην Αυτοδιαχείριση ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ
 • Στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (ΕΕΔΕΓΕ)
 • Στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ  Ν. Θεσσαλονίκης
 • Στο Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών
 • Στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης
 • Στο Δίκτυο Επιμελητηρίων Αδελφοποιημένων Πόλεων Ελλάδος και Πάφου Κύπρου
 • Στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Παρεχόμενες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – μέλη

Το ΒΕΘ έχει σαν κύρια προτεραιότητα τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται οι Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις και ειδικότερα την προστασία των συμφερόντων των επιχειρήσεων – μελών του και την ποιοτική εξυπηρέτησή τους. Στους γενικότερους στόχους του εντάσσεται η αδιάλειπτη συμβολή του στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Νομού Θεσσαλονίκης και της χώρας γενικότερα.

Αναλυτικότερα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί από την πολιτεία το Β.Ε.Θ. παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες διοικητικής φύσεως, όπως:

 • Τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ. , του Μητρώου βιοτεχνικών επιχειρήσεων και του Ειδικού Μητρώου αργυροχρυσοχόων  Νομού Θεσσαλονίκης)
 • Παροχή Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για την ίδρυση εταιριών ΟΕ,ΕΕ & ΙΚΕ
 • Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών
 • Έκδοση Βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αντιγράφων
 • Χορήγηση ειδικών κωδικών σήμανσης κοσμημάτων
 • Απόκτηση Άϋλης Ψηφιακής Υπογραφής.

Παράλληλα το Β.Ε.Θ. :

 • Παρέχει πληροφόρηση για την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και για τις δυνατότητες χρηματοδότησής της
 • Επιδοτεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού
 • Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης – κατάρτισης σε εργοδότες και εργαζόμενους
 • Αποστέλλει ημερήσιο και εβδομαδιαίο ενημερωτικό  newsletter σε 4.500 επιχειρήσεις – μέλη, με επίκαιρη ύλη.

Μέσω της ιστοσελίδας του Β.Ε.Θ., www.veth.gov.gr  παρέχεται: επίκαιρη πληροφόρηση, προβολή των επιχειρήσεων – μελών, προσφορά-ζήτηση εργασίας, υπηρεσίες συνηγόρου του επιχειρηματία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες (έκδοση πιστοποιητικών, πληρωμή συνδρομής, αναζήτηση επιχειρήσεων κλπ).