• Τι είναι η Διαμεσολάβηση

  Ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών

  Περισσότερα

Περί του Ι.Κ.Δ.Θ.

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ενώ συστάθηκε ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011. Έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 του ν.3898/2010 περί διαμεσολάβησης, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100). Από συστάσεως του και μέχρι σήμερα πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας τόσο με βάση το προϊσχύσαν δίκαιο όσο και με τα προβλεπόμενα πλέον στον ν.4640/2019. Το Ι.Κ.Δ.Θ. συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.), με έδρα την Ελλάδα, και την ADR – ODR International, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση του Ι.Κ.Δ.Θ. πληροί τα κριτήρια πιστοποίησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Συμβουλίου Αστικής Διαμεσολάβησης του Ηνωμένου Βασιλείου, του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης και του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης. Επιπλέον, όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα διέπονται από άρτια επιστημονική πλαισίωση και διδακτική επάρκεια, ενώ η διάρθρωσή τους όπως επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό έχει λάβει έγκριση από την επιστημονικά υπεύθυνη του Ι.Κ.Δ.Θ., κα Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα κατάρτισης του Ι.Κ.Δ.Θ. παρέχουν το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση σε διεθνές επίπεδο. Το Ι.Κ.Δ.Θ. από τον Απρίλιο του 2013 έχει ολοκληρώσει πληθώρα κύκλων Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Διαφορές αλλά και σεμιναρίων μετεκπαίδευσης με διαφορετικές θεματικές και τομείς εστίασης. Έχει διοργανώσει εκδηλώσεις και επιστημονικές ημερίδες από κοινού με διάφορα Επιμελητήρια, Οργανισμούς, Συλλόγους όπως επίσης και με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλος, έχει λάβει πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την εξαιρετική χρησιμότητα της διαμεσολάβησης σε διάφορους τομείς και πεδία εφαρμογής του Δικαίου και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου για τη δυναμική της εξέλιξη.

Βασική Εκπαίδευση

Σεμινάρια Βασικής Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

 • Το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης που παρέχει το Ι.Κ.Δ.Θ. σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) και την ADR - ODR International αποτελεί την κορύφωση μιας πορείας είκοσι ετών στην εκπαίδευση υποψήφιων Διαμεσολαβητών. Το πρόγραμμα ακολουθεί μία μέθοδο σταδιακής προσέγγισης, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να υιοθετούν τον προσωπικό τους ρυθμό εξέλιξης, και καταγράφει την πρόοδό τους σε καθημερινή βάση. Συνδυάζει, έτσι τον κατάλληλο παιδαγωγικό προσανατολισμό στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Οι συμμετέχοντες αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και επιτύχουν στη γραπτή και προφορική δοκιμασία, θα λάβουν Διεθνή Πιστοποίηση Διαμεσολαβητή από την ADR - ODR International σε Αστική και Εμπορική Διαμεσολάβηση και Τίτλο Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το Ι.Κ.Δ.Θ. Στη συνέχεια μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μετεκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Σεμινάρια Μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

 • Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση απευθύνονται αποκλειστικά σε Διαμεσολαβητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον Βασικό Κύκλο Εκπαίδευσης και παρέχουν τη διαρκή κατάρτιση, επιμόρφωση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται από τον νόμο στο πλαίσιο της ανά τριετίας υποχρεωτικής μετεκπαίδευσης (άρθρο 27Β ν.4640/2019). Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ.) και την ADR - ODR International παρέχει τα κάτωθι προγράμματα μετεκπαιδεύσεων: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση, Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση, στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση, Διεθνές Πρόγραμμα Eκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση στο Eργασιακό Περιβάλλον καθώς και Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Παραστάτη Δικηγόρου.
 • Αίτηση στα προγράμματα του Ι.Κ.Δ.Θ.

  Βασική Εκπαίδευση & Μετεκπαίδευση Διαμεσολαβητών

  ΑΙΤΗΣΗ

Οι εκπαιδευτές μας

Ζωή Γιαννοπούλου

Ζωή Γιαννοπούλου

H Ζωή Γιαννοπούλου είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Eμπορικό και Oικονομικό Δίκαιο, και Διδακτορικού Τίτλου στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές εμπορικές εταιρίες. Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με εξειδίκευση στην οικογενειακή, ηλεκτρονική, σχολική και εργασιακή διαμεσολάβηση. Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από τη Διεθνή Ακαδημία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης. Έχει μετεκπαιδευτεί στις Διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Master Class στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ηarvard των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι εκπαιδεύτρια σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και εκπρόσωπος για την Ελλάδα στον «Διεθνή Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων». Είναι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων, το οποίο είναι φορέας εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και αναπληρώτρια διευθύντρια του διεθνούς οργανισμού ADR-ODR INTERNATIONAL. Είναι επίσης Διαμεσολαβήτρια στο Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών Επενδυτών της Παγκόσμιας Τράπεζας. Είναι επικεφαλής εκπαιδεύτρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και εισηγήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση Συγκρούσεων. Έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες Διαμεσολαβητών και διαπραγματευτών στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Ινδία, στο Μπαγκλαντές και στην Ταϊλάνδη. Έχει διατελέσει αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2014 έως το 2017 και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του ΥΔ για την εναρμόνιση της κοινοτικής Οδηγίας και Κανονισμού για την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών. Έχει ανακηρυχθεί ως διεθνής ηγέτης στο Who’s Who Legal Mediation για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Rahim Shamji

Rahim Shamji

Ο Rahim Shamji είναι ένας πεπειραμένος Διαμεσολαβητής με πάνω από δεκατρία χρόνια εμπειρίας στη Διαμεσολάβηση. Έχει εργαστεί ως Διαμεσολαβητής και Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση σε πάνω από 26 χώρες: στην Ανατολική Αφρική, Νότια Αφρική, Ινδία, Πακιστάν, Συρία, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Αναλαμβάνει πληθώρα υποθέσεων αστικών και εμπορικών διαφορών, όπως επίσης σύνθετες, διεπιστημονικές και πολυμερείς διαπραγματεύσεις τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Έχει αναλάβει ένα μεγάλο εύρος διαμεσολαβήσεων, οι οποίες εκτείνονται από ενδοοικογενειακές και επιχειρηματικές διαφορές, μέχρι σύνθετες επενδυτικές διαφορές σε κυβερνητικό επίπεδο. Ως μέλος του Civil Mediation Council (CMC) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Rahim είναι ένας από τους πιο έμπειρους Διαμεσολαβητές τόσο σε αστικές και εμπορικές διαφορές όσο και σε διαφορές στο εργασιακό περιβάλλον, στην Αγγλία και την Ουαλία. Είναι επίσης Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης (SIMI) και από το International Mediation Institute (IMI). Έχει μετεκπαιδευτεί το 2014 στις Διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Master Class στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ηarvard των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ είναι Δικηγόρος στο Gatehouse Chambers. Είναι εισηγητής και εμπειρογνώμονας στον τομέα της διαμεσολάβησης, ενώ συμβουλεύει συχνά Κυβερνητικά Επιτελεία και μεγάλους οργανισμούς, με σκοπό την ενσωμάτωση στη νοοτροπία τους της διαμεσολαβητικής διαδικασίας για την επίλυση των διαφορών. Είναι ένας πραγματικά ένθερμος υποστηρικτής της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, γι’ αυτό ίδρυσε την ADR ODR International (AOI) το 2016. Έκτοτε η ADR ODR International έχει επεκταθεί σε 36 χώρες πρεσβεύοντας, εκπαιδεύοντας και προωθώντας την προοδευτική επίλυση διαφορών, τη Διαμεσολάβηση, τη Διαπραγμάτευση και τη Διαιτησία.

Σοφία Ζιάκα

Σοφία Ζιάκα

H Σοφία Ζιάκα είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος Πτυχίου Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό άριστα, Μεταπτυχιακού Διπλώματος (LL.M) του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ της Μ. Βρετανίας με έπαινο και Διδακτορικού Τίτλου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό άριστα. Είναι μέλος του Δ.Σ.Θ. από το 1997, έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Θ. και είναι τακτικό μέλος του Συμβουλίου Διαιτησίας του Δ.Σ.Θ. καθώς και του Συμβουλίου του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Δ.Σ.Θ. Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με περαιτέρω εξειδίκευση στην οικογενειακή, ηλεκτρονική, σχολική, τραπεζική-χρηματοοικονομική καθώς και στη διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο. Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από τη Διεθνή Ακαδημία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης. Έχει μετεκπαιδευτεί στις Διαπραγματεύσεις και στη Διαχείριση Συγκρούσεων στη Σχολή Διαπραγματεύσεων της ADR-ODR International στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια σε επίπεδο Master Class στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ηarvard των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι εκπαιδεύτρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και διεθνής εκπαιδεύτρια του ADR-ODR INTERNATIONAL. Έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες διαμεσολαβητών και διαπραγματευτών στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει λάβει μέρος σε εισηγήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, διαγωνισμούς, προσομοιώσεις, εργαστήρια ελληνικών και διεθνών διαμεσολαβήσεων πάντα στo πλαίσιo επιμόρφωσης στο πεδίο της διαμεσολάβησης και προώθησης των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών. Έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών ως κριτής σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς διαπραγματεύσεων και διαμεσολάβησης μεταξύ των οποίων και στο διεθνή διαγωνισμό διαμεσολάβησης του I.C.C., με έδρα το Παρίσι.

Αφροδίτη Αργυροπούλου

Αφροδίτη Αργυροπούλου

H Αφροδίτη Αργυροπούλου είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, κάτοχος Πτυχίου Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Κλάδου Εμπορικού - Οικονομικού Δικαίου με εξειδίκευση στο Εταιρικό -Τραπεζικό Δίκαιο και βαθμό άριστα. Είναι μέλος του Δ.Σ. Κατερίνης, έχοντας διατελέσει εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Κ. επί δύο συνεχείς θητείες, ασκώντας καθήκοντα Αντιπροέδρου στην τελευταία. Διετέλεσε Πρόεδρος στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Διαφορών του Δήμου Κατερίνης, τακτικό μέλος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας, μέλος του τμήματος διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πιερίας και μέλος του European Institute For Conflict Resolution. Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με περαιτέρω εξειδίκευση στην οικογενειακή, ηλεκτρονική, τραπεζική – χρηματοοικονομική, καθώς και στη διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο και στο πρόγραμμα κατάρτισης του παραστάτη νομικού στη διαμεσολάβηση. Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από τη Διεθνή Ακαδημία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης. Είναι εκπαιδεύτρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, έχοντας εκπαιδεύσει εκατοντάδες διαμεσολαβητών. Έχει λάβει μέρος σε εισηγήσεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, διαγωνισμούς, προσομοιώσεις, εργαστήρια ελληνικών και διεθνών διαμεσολαβήσεων πάντα στο πλαίσιο επιμόρφωσης στο πεδίο της διαμεσολάβησης και της προώθησης των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών.

Ενημέρωση

Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

ΙΚΔΘ: Νέο Σεμινάριο Μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, 20 – 21 Σεπτεμβρίου 2024

  Αιτήσεις ηλεκτρονικά (www.ikdth.gr) έως τη Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024. Αποστολή δικαιολογητικών & εξόφληση διδάκτρων  έως τη Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024. Το συνολικό κόστος του προγράμματος […]

ΙΚΔΘ: Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 4 – 14 Σεπτεμβρίου 2024

Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 4 – 14 Σεπτεμβρίου 2024. Οι τρεις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, […]

ΙΚΔΘ: Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 5 – 15 Ιουνίου 2024

Νέος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, 5 – 15 Ιουνίου 2024. Οι τρεις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, […]

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας ΙΚΔΘ


Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 5, Τ.Κ. 54626
3ος όροφος γραφείο 342
Τηλ. : 2310 528 509
Email : info@ikdth.gr
Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 έως 16.00