Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών

Το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης της ADR – ODR International και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων αποτελεί την κορύφωση μιας πορείας είκοσι ετών στην εκπαίδευση υποψήφιων διαμεσολαβητών και συνδυάζει την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση και προσανατολισμό στην ανάπτυξη τεχνικών και δεξιοτήτων με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Η ADR – ODR International είναι ο πρώτος οργανισμός παγκοσμίως που παρέχει και προγράμματα εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διαμεσολάβηση (online mediation).

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της ADR – ODR International αποτελείται από περισσότερους από 20 εκπαιδευτές με διεθνή αναγνώριση και μακρόχρονη εμπειρία, οι οποίοι διδάσκουν διαμεσολάβηση, διαπραγματεύσεις και εναλλακτική επίλυση διαφορών σε περισσότερες από 11 χώρες, ενδεικτικά στην Κένυα, στην Ινδία, στη Νότια Αφρική, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις ΗΠΑ, στην Κύπρο και στη Γαλλία.

Οι συμμετέχοντες αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και επιτύχουν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις τους θα λάβουν Διεθνή Πιστοποίηση Διαμεσολαβητή σε αστική και εμπορική διαμεσολάβηση από την ADR – ODR International και Τίτλο Εκπαιδευμένου Διαμεσολαβητή από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης. Επιλεκτικά επιπλέον μπορούν να λάβουν Αμερικανική Πιστοποίηση από τη Διεθνή Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Στη συνέχεια μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την υποβολή στην Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρο 11

Ν.4640/2019 αίτησης, η οποία συνοδεύεται από το πιστοποιητικό του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση και κατάρτιση, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

Στο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 περιλαμβάνονται:

• Έλληνες ή/και ξένοι εκπαιδευτές με τα τυπικά προσόντα με ταυτόχρονη διερμηνεία.

• Επιστημονικό Σύγγραμμα της ADR-ODR International και του Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων.

• Δύο βιβλία – Getting to Yes (Harvard) και Ζ. Γιαννοπούλου, Διαμεσολάβηση: από την θεωρία στην Πράξη, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σε έντυπη/ή ηλεκτρονική μορφή.

• 12 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με διεθνείς υποθέσεις και υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.

• Φωτοτυπημένο υλικό – εναρκτήρια δήλωση, κριτήρια αξιολόγησης, τρόποι άρσης αδιεξόδου, ερωτήσεις στη διαμεσολάβηση, άρθρα.

• IPAD – Συσκευή προσωπικής μάθησης (κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης).

• Εκτενή παρουσίαση σε Διαφάνειες.

Ποιες μέθοδοι διδασκαλίας χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουν την κατάλληλη επάρκεια και τις υψηλότερες δεξιότητες οι εκπαιδευόμενοι;

Το πρόγραμμα ακολουθεί ένα πρόγραμμα σταδιακής προσέγγισης, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να υιοθετούν τον προσωπικό τους ρυθμό εξέλιξης, και καταγράφει την πρόοδό τους σε καθημερινή βάση. Είναι το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παγκοσμίως που περιλαμβάνει Συσκευή Προσωπικής Μάθησης (ipad). Ο κάθε εκπαιδευόμενος, πέραν του έντυπου υλικού, παραλαμβάνει το δικό του IPAD το οποίο περιέχει το σύνολο του έντυπου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή και λειτουργεί και ως συσκευή αυτοαξιολόγησηςεπιπλέον των προσωπικών σχολίων αξιολόγησης από τους εκπαιδευτές. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι διαπιστευμένοι εκπαιδευτές διεθνώς και έχουν εξειδίκευση στον τρόπο αξιολόγησης και σχολιασμού από τρεις κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης εκπαιδευτών (IATC, NITA και Hampel).

Διάρκεια εκπαίδευσης:

Το πρόγραμμα διασφαλίζει ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας Ν.4640/2019 σχετικά με τις ώρες εκπαίδευσης.

Α. Προπαρασκευαστικό στάδιο :

Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης αποστέλλεται υλικό και βιβλία προς μελέτη και προετοιμασία. Απαραίτητη η μελέτη του υλικού.

Β. Δια ζώσης & εξ αποστάσεως (σύγχρονη) εκπαίδευση (9 ημέρες) 84 ώρες

1η Εβδομάδα (εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση) : Τετάρτη – Παρασκευή (13.00. – 21.00)

Σάββατο – Κυριακή (Μελέτη – Προετοιμασία)

2η Εβδομάδα (δια ζώσης εκπαίδευση): Δευτέρα – Σάββατο. (08.30 – 18.30)

Η παρουσία των υποψηφίων καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική (ν.4640/2029, άρθρο 27). Η απουσία άνω των 2 ωρών οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντα από την προφορική και τη γραπτή αξιολόγηση του.

Γ. Γραπτή αξιολόγηση (εκπόνηση εργασίας) 10 ώρες

Σύνολο 94 ώρες

Δ. Επικαιροποίηση γνώσεων – προετοιμασία για τις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Περιεχόμενο εκπαίδευσης:

Α. Το ελάχιστο περιεχόμενο του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και της εξεταστέας ύλης υποψηφίων διαμεσολαβητών, απαιτεί τουλάχιστον ογδόντα (80) ώρες διδασκαλίας και έχει ως εξής :

• Η διαμεσολάβηση και λοιπές μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η εξέλιξη του θεσμού διεθνώς.

• Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

• Θεμελιώδη χαρακτηριστικά, βασικές έννοιες και αρχές, ως και ορισμός του θεσμού της διαμεσολάβησης κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

• Θεμελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου.

• Πεδίο εφαρμογής – Προϋποθέσεις υπαγωγής διαφορών στη διαμεσολάβηση.

• Τρόποι προσφυγής στη διαμεσολάβηση – Συμφωνία υπαγωγής στη διαμεσολάβηση – Συνέπειες.

• Διαδικασία διεξαγωγής της διαμεσολάβησης. Στάδια.

Νομικοί παραστάτες και άλλα πρόσωπα.

• Πρακτικό διαμεσολάβησης – Εκτελεστότητα.

• Διαμεσολαβητής – Ρόλος – Ευθύνη διαμεσολαβητή.

• Κώδικας Πειθαρχικός και Δεοντολογίας.

• Δεξιότητες και τεχνικές διαμεσολάβησης – Τεχνικές Διαπραγμάτευσης και Επικοινωνίας – Βασικές έννοιες της ψυχολογίας στη διαμεσολάβηση.

• Προσομοιώσεις διαμεσολάβησης. Πρακτική Εφαρμογή αυτών.

• Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρείες, Αξιόγραφα.

Β. Μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών (σύμφωνα με το άρθρο 201Β Ν.4512/2018)

Το Ινστιτούτο παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών για την τακτική προαγωγή και διατήρηση των γνώσεων τους με ελάχιστο αριθμό εκπαίδευσης είκοσι (20) ωρών, στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, στην ηλεκτρονική διαμεσολάβηση, στη διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο.

Αριθμός εκπαιδευτών

Όλες οι εκπαιδεύσεις του ΕΙΕΣ και της ADR – ODR International έχουν τουλάχιστον 2 – 4 εκπαιδευτές στο πρόγραμμά τους.

Αξιολόγηση βάσει της απόδοσης. Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Η ADR-ODR International διαθέτει την πλέον αυστηρή και απαιτητική αξιολόγηση, ώστε να πληρούνται τα διεθνή κριτήρια διαπιστευμένων διαμεσολαβητών.

Προφορική Αξιολόγηση (Module 1):

Στο τέλος της δια ζώσης διδασκαλίας κάθε εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει ως διαμεσολαβητής μια προσομοίωση αστικής – εμπορικής διαμεσολάβησης διάρκειας 90 λεπτών η οποία βιντεοσκοπείται και αποστέλλεται σε εξωτερικούς αξιολογητές για αξιολόγηση και βαθμολόγηση. Οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν εκτενή σχόλια για την απόδοσή τους, είτε πέρασαν είτε απέτυχαν.

Γραπτή Αξιολόγηση (Module II):

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλουν τη γραπτή τους αξιολόγηση εντός μίας εβδομάδας από το πέρας της εκπαίδευσής τους. Η γραπτή αξιολόγηση έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έμαθαν από το πρόγραμμα διαμεσολάβησης σε ένα θεωρητικό πρόβλημα, αλλά και να εμβαθύνουν στη θεωρία που διδάχθηκαν. Η γραπτή αξιολόγηση απαιτεί τουλάχιστον 10-12 ώρες ολοκλήρωσης της από τους εκπαιδευόμενους. 

Οι τυχόν αποτυχόντες έχουν τη δυνατότητα μίας νέας γραπτής και προφορικής αξιολόγησης χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 1400 ευρώ και περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Σε κάθε κύκλο συμμετέχουν έως 21 υποψήφιοι και μπορούν να λάβουν μέρος δικηγόροι και μη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δικηγόρους

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση Ι.Κ.Δ.Θ.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μη δικηγόρους

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή / και την αντιστοιχία.
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση Ι.Κ.Δ.Θ.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων